اخبار شرکت ۲۰ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه تولیدکنندگان محترم

مزایده فروش نخ و پشم

به استناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیرالانتشار از شما دعوت می‌شود با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده در آن شرکت کنید و قیمت پیشنهادی خود را اعلام فرمایید.

به استناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیرالانتشار از شما دعوت می‌شود با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده در آن شرکت کنید و قیمت پیشنهادی خود را اعلام فرمایید.
مزایده فروش نخ و پشم ‌طبق‌ مشخصات مندرج در اسناد پیوست می‌باشد و محل اجرای موضوع مزایده و تحویل اقلام، کارخانجات تامین مواد اولیه شرکت سهامی فرش ایران به نشانی: کرج – میدان استاندارد – به طرف شیخ آباد روبروی دانشگاه محیط زیست – کارخانه تامین مواد اولیه است.


تلفن تماس برای رؤیت اقلام: ۱۵-۰۲۶۳۲۸۰۰۰۱۴ داخلی ۳۵ و ۳۰
مهلت تنظیم پیشنهادها و تحویل اسناد مزایده به پایان رسیدکلمات کلیدی: