مقالات با موضوع نماد و نشانه شناسی فرش دستباف


سبک زندگی عشایر و روستاییان تعامل همیشگی با طبیعت ۱۱ تیر ۱۴۰۱

نقوش جانوری بر فرش‌های دستباف روستایی و عشایری شرقی

سبک زندگی عشایر و روستاییان تعامل همیشگی با طبیعت و انواع جانوران بوده است و آنان برخی جانوران را مظهر صفات پنهان برای خود می‌دانستند. از این رو بر آثار هنری خود مانند فرش نقش جانوران را ثبت می‌کردند.