رویدادها ۲۲ آذر ۱۴۰۰

گام پنجم یک رویداد به سرانجام رسید

پنجمین‌ همایش‌ ملی‌ دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش برگزار شد

انجمن علمی فرش ایران با همکاری دانشگاه شیراز در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۰ پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران را به صورت وبینار و به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار کرد.

از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻓـﺮش ایـﺮان با مشارکت دانشگاه شیراز  برای پرکردن خلاء فرصت لازم برای ارائه یافته‌های پژوهشی دانشجویان، دانش‌آموختگان و پژوهشگران فرش کشور و برگزاری رویدادی برای رفع وقفه چند ساله در برگزاری همایش‌های علمی در حوزه فرش، ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳـﺎیر ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺣﻤـﺎیتی «پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران» را  در ﺗﺎریخ ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۰ به صورت وبینار ﺑﺮﮔﺰار کرد.

در بیان اهداف این همایش آمده است:
رﺷﺘﻪ ﻓﺮش در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ‌ارﺷـﺪ داﻧﺸﺠﻮ و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻻزم و ﺿـﺮوری اﺳـﺖ در ﻗﺎﻟـﺐ یـﮏ رویـﺪاد ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ، ﻫﻨـﺮی و ﻋﻠﻤـی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﻤﺎیان ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮینﻫﺎ در یک ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ، داﻧﺸﺠﻮیان، داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﺑـه ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪیدﻫﺎی ﭘﯿﺶ‌روی رﺷﺘﻪ ﻓﺮش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﻢ‌ﻓﮑـﺮی، راه‌کارﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺪیشیده ﺷﻮد.

گفتنی است در آیین گشایش این رویداد مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران جناب آقای مجید محمدپناه پس از خیر مقدم به اعضاء محترم انجمن علمی فرش ایران، فرهیختگان و دانشجویان محترم حاضر در این همایش با نگاهی کوتاه به تاریخچه و اهداف شرکت سهامی فرش ایران در جهت تجلی و بازگشت جایگاه فرش ایران به بازرهای جهانی پرداختند.

ایشان ضمن اشاره به مشکلات صنعت فرش ایران و فاصله گرفتن از جایگاه اصلی خود در بازارهای جهانی و جاماندن از سایر رقبا،  به راهکارهای جدید برای برون رفت از این شرایط اشاره نمودند که یکی از مهمترین آن علمی‌تر شدن روش تولید و تامین مواد اولیه تا ارائه محصول فاخر و ارزشمند ایرانی دانسته و تاثیرگذارترین مورد آن را ایجاد تحول در بخش طرح و رنگ مطابق با سلیقه بازارهای روز ایران و دنیا در کنار حفظ اصالت فرش ایران دانستند.

ایشان همچنین ایجاد تحولی نو و علمی در صنعت فرش را عاملی موثر در برگشت بازارهای جهانی و به طبع آن کارآفرینی و استفاده از تمام ظرفیت دانشگاهی در این صنعت دانستند که باعث فعال تر شدن دانشجویان و دانش پژوهان صنعت فرش میشود.

در آیین پایانی این رویداد دو روزه که در بخش‌های مختلفی از جمله تجلیل از بزرگان فرش، معرفی آثار دانشجویان فرش، معرفی کارآفرینان فرش و ارائه مقالات منتخب همایش پیگیری شد دومین جایزه کارآفرینی استادغلامرضا ذوالانواری در زمینه فرش به آقای دکتر احمدرضا احمدی اعطا شد. همچنین منتخبین همایش در بخش‌های کارآفرینی، دانشجو و دانش‌آموخته نمونه و پایان نامه برتر و قابل تقدیر اعلام شد.

بیانیه پایانی همایش هم به شرح زیر قرائت شد:
۱- دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان پیشران های اصلی حرکت علمی در جامعه ی فرش ایران شناخته می شوند ، لذا توجه به پژوهش های کاربردی در کنار اولویت های بنیادین می تواند زمینه ساز توسعه ی علمی و عملی فرش دستباف ایران باشد.
۲- جوانان دانشجو و دانش آموخته ی فرش انتظار دارند ، دانشگاهها ، مراکز دولتی متولی و نهادهای خصوصی مرتبط با فرش به هنر، دانش و تجربه ی آنها اعتماد داشته و زمینه حضور هر چه بیشتر آنها را در عرصه های تولید، عرضه، آموزش و سیاست گذاری فرش ایران فراهم سازند.
۳- مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی فرش دستباف در ایران باید توسط افراد خبره، تحصیلکرده، دلسوز و آشنا به حوزه فرش دستباف اداره شود، لذا شرکت کنندگان در این همایش ملی علمی از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارند تا اداره فرش ایران را به دانش آموختگان و متخصصین تحصیل کرده ی این رشته واگذار نماید.
۴- انتظار می رود متولیان دولتی و نهادهای خصوصی فرش دستباف ایران به انجمن علمی فرش که متشکل از جمعی از فرهیختگان، پژوهشگران، دلسوزان و دانش آموختگان فرش دستباف است، نگرشی مشاور مآبانه داشته و از تجارب اعضای انجمن در سطوح سیاستگذاری، اجرایی و آموزشی بهره بگیرند.
۵- در شرایط دشوار کنونی با توجه به آسیب های تحریم های ظالمانه بر پیکره ی اقتصاد فرش ایران الزم و ضروری به نظر می رسد که اهتمام و توجه ویژه ای به مشکالت و آسیب های وارده بر پیکر تولید و صادرات فرش ایران صورت بپذیرد. در این راستا کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و کارگروه های تخصصی دولت باید از تجارب و دانش پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران بهره ی بیشتری ببرند
۶- پژوهش و تحقیق اصولی و علمی نیاز به حمایتهای مادی و معنوی ویژه دارد، لذا در این راستا نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی ذی ربط باید حمایت بیشتری از پژوهش های کاربردی در حوزه ی فرش دستباف داشته باشند
۷- فاصله گرفتن نظام آموزش عالی فرش با بدنه ی بازار می تواند بخشی از سرمایه های مادی، اجتماعی و انسانی این مرز و بوم را تحتالشعاع قرار دهد ، لذا شرکتکنندگان در این همایش تقاضا دارند زمینه های همکاری دانشگاه و بازار به صورت دوطرفه فراهم گردد تا از این طریق بتوان زمینه ی اشتغال بیشتر دانش آموختگان فرش را فراهم نموده و آموزش های کاربردی و مفید موجب افزایش دانش، تجربه و مهارت دانشآ موختگان گردد
۸- از جوانان تحصیلکرده و فرهیخته ی فرش دستباف انتظار می رود که با نگرشی مسئله محور و بدون توجه به موانع موجود، عاشقانه مشکالت و نیازهای فرش دستباف را شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی جستجو و جهت اجرایی کردن آنها تالش وافر بنمایند.
۹- بهره‌گیری از تمام ظرفیت های موجود فرش دستباف در راستای اعتالی این هنر ملی و بومی باید در دستور کار همه دلسوزان و فرهیختگان حوزه ی فرش دستباف قرار بگیرد. در پایان از خداوند متعال تقاضا داریم به همه ی ما این توفیق و توانایی را مرحمت بفرماید تا بتوانیم در راستای اعتالی فرش این مرز و بوم گام برداشته و موانع و مشکالت را یکی پس از دیگری پشت س ر بگذاریم. فرش ایران آینه ی فرهنگ غنی و تمدن کهن ایرانی است لذا شایسته آن است که این هنر اصیل بیش از پیش مورد توجه و اهتمام همه عاشقان ایران قرار بگیرد.
نفرات برتر و برگزیدگان همایش به شرح ذیل می باشند:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *