تقویم نمایشگاهی ۱۶ آبان ۱۳۹۸

در بهمن ماه 1398 برگزار می شود

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی و کشوری فرش دستباف یزد

شروع نمایشگاه: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
پایان نمایشگاه: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعات بازدید: ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۳۰
محل برگزاری: یزد، صفائیه , شهرک نمایشگاهی بین المللی
تلفن هماهنگی : ۳-۰۳۵۳۶۲۷۲۰۲۰