گردشگری


ساختمان مرکزی شرکت فرش ایران مقصد گردشگران ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

تهرانگردی با فرش ایران

تهران فارغ از ترافیک و شلوغی این روزگارش اماکن دیدنی بسیاری دارد. جمعه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ فروشگاه مرکزی شرکت سهامی فرش ایران پس از چندی دوباره میزبان گردشگران بود.