فرش کاشان


میراث تپه سیلک؛ هنری که همچنان جریان دارد ۶ مهر ۱۴۰۲

فرش کاشان

کاشان حتی در عهد صفویه کانون بافت فرش‌های گوناگون هنری بوده و فرش‌بافی را شاه‌عباس در این منطقه رواج داده. فرش‌هایی که با طلا و مخمل و نفیس‌ترین قالی‌های ایرانی که به اشتباه به فرش پولونزی معروف است، گره خورده است.