صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان


یک دهه پس از اجرای طرح بیمه قالی‌بافان ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

سرگردانی بیمه قالیبافی ادامه دارد

گفته می‌شود آسودگی خاطر در هنگام پیش‌آمد ناگوار با پوشش بیمه امکان پذیر است. پیشه‌وران فرش دستباف به ویژه قالی‌بافان از کشاکش راهکارهای مجلسی‌ها و دولتی‌ها بهره‌ای ناچیز از صنعت ۸۵ ساله بیمه در ایران برده‌اند.