شعبه نایین


۷ فروردین ۱۴۰۰

مدیر پیشین شعبه نایین درگذشت

محسن دادوند، مدیر شعبه نایین شرکت سهامی فرش ایران در سال ۱۳۹۸ درگذشت.

بازدید مدیرعامل شرکت فرش ایران و هیئت همراه از ۷ مهر ۱۳۹۹

کارگاه متمرکز بافت قالی‌های بزرگ‌پارچه نایین

مدیرعامل و معاون تولید شرکت سهامی فرش ایران و همچنین نماینده فنی مهندسی گروه توسعه اقتصاد ملل از کارگاه متمرکز قالیبافی نایین با ظرفیت تولید ۳۰۰ متر مربع فرش در سال بازدید کردند.