روستائیان و عشایر


با آثاری از شرکت فرش ایران برگزار می‌شود ۱۹ آبان ۱۴۰۲

نخستین جشنواره نمایش فرش‌های عشایری ایران

موزه فرش ایران از ۲۰ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ نخستین جشنواره نمایش فرش‌های عشایری ایران را برگزار می‌کند. در این جشنواره دستبافته‌های عشایری ایران به مدت ده روز در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

نخستین جشنواره نمایش فرش‌های عشایری ایران

یک دهه پس از اجرای طرح بیمه قالی‌بافان ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

سرگردانی بیمه قالیبافی ادامه دارد

گفته می‌شود آسودگی خاطر در هنگام پیش‌آمد ناگوار با پوشش بیمه امکان پذیر است. پیشه‌وران فرش دستباف به ویژه قالی‌بافان از کشاکش راهکارهای مجلسی‌ها و دولتی‌ها بهره‌ای ناچیز از صنعت ۸۵ ساله بیمه در ایران برده‌اند.