ادبیات کودک


به بهانه روز ادبیات کودک و نوجوان ۱۸ تیر ۱۳۹۹

راویان فرش دستباف برای کودکان

۱۸ تیرماه روز ادبیات کودک و نوجوان است. نادر ابراهیمی، اب‍راه‍ی‍م‌ ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی و سیروس طاهباز از جمله راویان فرش دستباف برای کودکانند که هر کدام با کتاب‌هایی دریچه‌ای از فرش به روی کودکان ایران زمین گشودند.