ویدئو ۲۰ آبان ۱۳۹۸

معرفی شعبه اصفهان شرکت سهامی فرش ایران در مستند

فرش اصفهان

معرفی شعبه اصفهان شرکت سهامی فرش ایران و بیان ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت در این استان