فرش کاخ ریاست جمهوری ارمنستان

مساحت

۷۰ متر مربع

عرض

طول

محل بافت

تعداد رنگ

مدت زمان بافت

نصب و تحویل