تقویم نمایشگاهی ۲ تیر ۱۳۹۸

با مشارکت شرکت سهامی فرش ایران

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف همدان

تاریخ شروع:يكشنبه ۹۸/۰۴/۰۲ (۰۶/۲۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:شنبه ۹۸/۰۴/۰۸ (۰۶/۲۹/۲۰۱۹)
زمان بازدید:۱۶ تا ۲۲ / جمعه ها:۱۰ تا ۲۲
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:hamedanfair.ir
تلفن:۰۸۱-۳۲۵۴۶۷۴۳
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی همدان
نشانی: میدان عاشورا شهر همدان

کلمات کلیدی: