تقویم نمایشگاهی ۱۶ آبان ۱۳۹۸

آذرماه برگزار می شود

شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم

تاریخ شروع نمایشگاه: ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸
تاریخ پایان نمایشگاه: ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰
نشانی: قم، انتهای خیابان امام موسی صدر(خاکفرج) محل دائمی نمایشگاه های استان قم