حراج ۷ خرداد ۱۴۰۳

اولین حراج فرش‌های دستباف کار کرده سال ۱۴۰۳ برگزار شد

اولین حراج ۱۴۰۳ و افزایش قیمت ۶۳۳ درصدی تنها در یک نوبت

اولین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده در ۷ ام خرداد ماه ۱۴۰۳ با حضور ۸۴ تخته فرش (به متراژ ۲۵۳ متر مربع) و صدر نشینی دو تخته فرش برچلو و جوزان به پایان رسید.

اولین جلسه حراج فرش دستباف کارکرده-شرکت فرش ایران

در اولین جلسه حراج فرش‌های دستباف کار کرده، از مجموع ۶۵ نوبت برگزاری حراج برای ۸۴ تخته فرش (به متراژ ۲۵۳ متر مربع)، تنها ۱۶ تخته فرش در ۱۴ نوبت (به متراژ ۵۲ متر مربع) شانسی برای فروش نداشتند. در مجموع در این جلسه از حراج، ۶۸ تخته فرش در ۵۱ نوبت برگزاری به مساحت ۲۰۱ مترمربع به فروش رسید.
در اولین جلسه حراج فرش‌های دستباف کار کرده تعداد ۷ تخته فرش با رشد قیمت دو برابری از قیمت پایه فروخته شدند. عنوان رکوردار بالاترین قیمت پایه عرضه شده در حراج اول ۱۴۰۳ متعلق به یک تخته فرش یزد بود که با قیمت پایه ۱۱ میلیون تومان عرضه شد و با قیمت نهایی ۲۱ میلیون تومان فروخته شد و عنوان رکورد بالاترین قیمت فروخته شده در این حراج را نیز به خود اختصاص داد.
جایگاه صدرنشینی اولین هفته حراج فرش دستباف در سال ۱۴۰۳ هم به دو تخته فرش جوزان و برچلو رسید که با قیمت پایه یک میلیون و دویست هزار تومان عرضه شده و با قیمت نهایی هشت میلیون و هشتصد هزار تومان و با رشد قیمت ۶۳۳ درصدی از قیمت پایه، فروخته شدند؛ این فرش‌ها عنوان رکوردارترین فرش‌های فروخته شده در حراج اول را نیز به خود اختصاص داد.

صدر نشینی اولین هفته حراج فرش‌های دستباف کار کرده تعلق گرفت به دو تخته فرش برچلو و جوزان که با قیمت پایه  ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه شدند و با رشد قیمت ۶۳۳ درصدی از قیمت پایه با قیمت نهایی ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شدند.