تصاویر ۱۶ آبان ۱۳۹۸

به روایت تصویر ببینید

شعبه های شرکت

شرکت سهامی فرش ایران در سراسر ایران ۲۳ شعبه فعال دارد. شعبه های شرکت سهامی فرش ایران ضمن تولید نسبت به فروش محصولات خود در شهرهای مختلف ایران نیز مبادرت می کنند