علی کاوسیان


در گفت‌وگو با رئیس شعبه مشهد و کاشمر شرکت فرش ایران ۶ آبان ۱۳۹۹

داشتن طرح‌های مشتری‌پسند از عوامل مهم رقابت است!

علی کاوسیان از مدیران با تجربه شرکت فرش ایران است و تا اواسط سال ۱۳۹۰ بازرس فنی شعبه کاشمر بود. پس‌ازآن به سرپرستی شعبه کاشمر و در ابتدای سال ۹۸ نیز به سرپرستی شعبه مشهد انتخاب شد.